BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 I 2 DO TREŚCI SIWZ

Budowa chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie
Do Zamawiającego w dniu 28 września 2012 r. wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników i promenady przy ul. Wiejskiej w Rucianem-Nidzie. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm) udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 1
Ad. 1 Powinien być wysięgnik WR17/2.
Ad. 2 Powinna być tabliczka bezpiecznikowa słupowa TB-2.

Zapytanie nr 2
Ad. 1 Należy uwzględnić kolor szary kostki brukowej.
Ad. 2 Pozycje dotyczą regulacji wysokościowej nawierzchni (nawierzchnia do przełożenia) – kamień polny oraz betonowa kostka brukowa.
Ad. 3 Na zjazdach należy zastosować typ ciężki włazów (klasa D), na chodnikach typ lekki (klasa B).
Ad. 4 Należy wyregulować wysokościowo istniejącą skrzynkę hydrantu podziemnego do projektowanego poziomu terenu. Jeżeli w trakcie prac wykonawczych okaże się, że stan techniczny skrzynki uniemożliwia jego regulację wysokościową, należy zastosować nową skrzynkę.
Ad. 5 Pozycja 57 dotyczy regulacji wysokościowej bram wjazdowych.
Ad. 6 Odległość transportu materiałów z rozbiórki do 2 km.
Ad. 7 Do wykonania pozycji 51 (przedmiar robót) należy zastosować wymagania 5.3 (SST D10.03.01) w przypadku regulacji studni kanalizacyjnej w projektowanym chodniku lub zieleni. Jednak w przypadku regulacji studni znajdującej się w projektowanym zjeździe, promenadzie lub drodze dojazdowej należy zastosować wymagania 5.4 (SST D10.03.01). Jeżeli zdemontowane elementy, są w dobrym stanie technicznym (wg. oceny Inspektora Nadzoru) można je wykorzystać do ponownego wmontowania. Jeżeli zdemontowane elementy są zniszczone lub zostały uszkodzone w trakcie demontażu należy zastosować nowe elementy. Nowe elementy należy również zastosować w przypadku, gdy w trakcie rozbiórki okaże się że brak jest, któregoś z elementów konstrukcyjnych.
Ad. 8 Pozycja 40 d.6 przedmiaru robót została, niewłaściwie sprecyzowana. Należy zastosować asfaltową masę zalewową do uzupełnienia przestrzeni pomiędzy nowoułożonym krawężnikiem betonowym wzdłuż ul. Wiejskiej, a istniejącą nawierzchnią jezdni ul. Wiejskiej.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Załączniki:
- treści zapytań
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 3 paź 2012 07:42
Data opublikowania: środa, 3 paź 2012 09:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 paź 2012 12:13
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2711 razy