BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o dostawie pelletu - UNIEWAŻNIONO

Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie
Ruciane – Nida, dn. 15.11.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem - Nidzie.
Data zamieszczenia: 15.11.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Samorządowych w Rucianem - Nidzie, 12-220 Ruciane - Nida, ul. Gałczyńskiego 2A, woj. warmińsko-mazurskie, tel/faks 087/4236986.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rnida.fm.interia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem - Nidzie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu wraz z jego rozładunkiem do zbiornika magazynowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem - Nidzie. Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami: -wartość opałowa nie niższa niż 18 000 kJ/kg, -wilgotność nie większa niż 10 % -zawartość popiołu nie większa niż 1,5% -zawartości siarki nie większa niż 0,08 % , -gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm³, -długość od 10 mm do 30 mm, -średnica od 6mm do 8 mm 1. Zamawiający planuje zakupić 250 000 kilogramów pelletu. 2. Dostawa pelletu będzie następować etapowo. 3. O ilościach pelletu i terminach poszczególnych dostaw Zamawiający będzie informował Wykonawcę z trzydniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub faksem. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt do Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem - Nidzie. Jednorazowa wielkość dostawy( z uwagi na wielkość zbiornika) nie może przekraczać 13000 kilogramów. 4. Planowana w pkt 1. ilość pelletu może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu w dniu dostawy wymagane atesty i certyfikaty na dostarczony pellet. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy (na warunkach podanych w projekcie umowy) lub ograniczenia planowanej wielkości zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny oferty i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu nie jest obowiązany wnieść wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia / nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia / nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia / nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia / nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany w umowie 1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: a. Zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne. b. Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.(np. zmiana stawki VAT). c. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, d. Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 2. Wprowadzenie zmiany i uzupełnień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówieni: www.bip.ruciane-nida.pl – zakładka: ogłoszenia, Zespół Szkół Samorządowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Samorządowych, 12-220 Ruciane – Nida, ul. Gałczyńskiego 2A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Samorządowych, 12-220 Ruciane – Nida, ul. Gałczyńskiego 2A.
Termin otwarcia ofert: 15.12.2011r. godz. 14.00 w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem – Nidzie
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu i podpisaną, w zapieczętowanej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. Na kopercie umieścić napis: „przetarg”.
Oferent zobowiązany jest do podania ceny cyfrowo i słownie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
Data powstania: środa, 16 lis 2011 12:58
Data opublikowania: środa, 16 lis 2011 13:12
Data edycji: poniedziałek, 21 lis 2011 12:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lis 2011 06:59
Opublikował(a): Przemysław Ronkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3147 razy
Ilość edycji: 1