BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka, Osiniak, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo i Zameczek w gminie Ruciane-Nida”
W związku z zapytaniem z dnia 12.08.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka, Osiniak, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo i Zameczek w gminie Ruciane-Nida”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:

Pytania Wykonawcy:
1. W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Rozdział V punkt 1 podpunkt 2 dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, który mówi, że spełnieniem tego warunku jest wykazanie się wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie zarówno samej sieci kanalizacji sanitarnej, samej kanalizacji deszczowej, samego wodociągu, jak i wykonanie w ramach jednej inwestycji powyższych rodzajów robót łącznie o wartości większej lub równej 4.000.000 zł brutto każda, prosimy o udzielenie odpowiedzi czy warunek ten zostaje spełniony w przypadku wykazania się następującymi robotami:
a) zadanie obejmuje sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową za kwotę brutto 11.897.973 zł
b) zadanie obejmuje sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową za kwotę brutto 3.594.324 zł
c) zadanie obejmuje sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową za kwotę brutto 3.386.311 zł
d) zadanie obejmuje sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową za kwotę brutto 3.132.730 zł.

Odp: Zgodnie ze SIWZ warunek nie zostanie spełniony, gdyż wykonano tylko jedną robotę budowlaną o wartości wymaganej przez Zamawiającego.

2. Czy Zamawiający przewiduje zmianę w treści umowy dotyczącą ewentualnej zmiany wielkości podatku VAT w roku 2011?

Odp. Przy rozliczaniu zadań inwestycyjnych wykonanych na podstawie umów zawartych przed 2011 rokiem Zamawiający będzie stosował się do przepisów ustawowych dotyczących zmiany wielkości podatku VAT.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


Burmistrz Miasta i Gminy
Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: piątek, 13 sie 2010 08:35
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sie 2010 10:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sie 2010 08:37
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2096 razy