BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku.
2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.
3. Zaświadczenia o dochodach brutto (zgodnie z pkt 1 – uwagi) wszystkich członków gospodarstwa domowego (oryginał), a w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub oświadczenie złożone w obecności pracownika.
4. Aneks czynszowy (wydatki na mieszkanie za ostatni miesiąc - oryginał do wglądu).
5. Dokument dotyczący powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku, potwierdzony przez Starostwa Powiatowe w Piszu Wydział Zagospodarowanie Przestrzennego i Budownictwa – w przypadku właścicieli domu jednorodzinnego.
6. Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005 rokiem dodatkowy dokument dotyczący poruszania się na wózku inwalidzkim lub uprawnienia do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
7. Ostatnia faktura za energię elektryczną - dla lokali nie wyposażonych w centralne ogrzewanie, centralną ciepłą wodę lub instalację gazu przewodowego.
8. Przy pierwszym wniosku, potwierdzona przez zarządcę informacja o wyposażeniu technicznym i położeniu lokalu w budynku (nie dotyczy lokali komunalnych).
OPŁATY:
Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU WNIOSKU:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

uL. Polna 1
12-220 RUCIANE-NIDA
Osoba przyjmująca wnioski: Anna Czaplicka
tel. 87 423 16 40

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy poświadcza zakład pracy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntu w hektarach przeliczeniowych i przeciętego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Dodatek mieszkaniowy może nie być przyznany, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wystąpi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.
2. W pisemnym odwołaniu należy podać numer decyzji i datę jej wydania wraz z uzasadnieniem złożenia odwołania. Do odwołania mogą być dołączone dokumenty potwierdzające jego treść o ile nie były one złożone we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
3. Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, gdy zarządca budynku mieszkalnego poinformuje organ wydający decyzję o bieżących zaległościach w ponoszeniu opłat mieszkaniowych w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego. W treści pisma zarządca budynków mieszkalnych uwzględnia:

a. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, które nie wpłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny.
b. miesiące, w których wystąpiło bieżące zadłużenie.
c. wysokość nie uzupełnionych kwot do pełnego czynszu, w okresie otrzymywania dodatku mieszkaniowego.
4. Wznowienie wypłaty dodatków mieszkaniowych następuje po uzupełnieniu wyżej wymienionych bieżących zaległości za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku.
5. Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego następuje w przypadku:

a. zmiany miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
b. zgonu osoby uprawnionej do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
c. braku wpłaty uzupełniającej do pełnej należności za zajmowany lokal, w ciągu trzech miesięcy od daty wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku mieszkaniowego.
6. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Osoba, w stosunku do której wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może wystąpić o ponowne jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji. Wystąpienie w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego może złożyć:
a. zarządca budynku mieszkalnego,
b. osoba uprawniona do otrzymania dodatku mieszkaniowego,
c. członek rodziny zmarłego.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 11 lut 2010 10:01
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 10:36
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1930 razy