BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/61/2011

z dnia: 30 września 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Jana Krajeckiego, oznaczonej nr geod. 192/363, o powierzchni 128 m2, w celu poprawy warunków zagospodarowaia terenu przyległego oznaczonego nr geod. 192/279.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 6 września 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 paź 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1879 razy