BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII/63/2011

z dnia: 30 września 2011 r.
w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z usług Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ukcie.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) Rada Miejska Ruciuane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie prowadzone przez gminę Ruciane-Nida w zakresie podstawy programowej określonej w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

Za usługi świadczone przez Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie i oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie,wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w §1, ustala się opłatę w wysokości:

1) za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie - 0,91 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden groszy) za 1 godzinę,

2) za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ukcie - 0,63 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) za 1 godzinę.

§ 3.

1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki języków obcych.

2. Wysokość opłaty określona w § 2 ulega obniżeniu:

1) o 20% na 2-gie dziecko,

2) o 40% - na 3-cie i kolejne dzieci.

3. Niezależnie od postanowienia ust.2 opłata ulega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka trwającej ponad siedem dni w danym miesiącu kalendarzowym - w stosunku proporcjonalnym do ilości dni nieobecności.

4. W przypadku określonym w ust. 3 zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z przedszkola w następnym miesiącu. W przypadku braku możliwości dokonania takiego odpisu, na wniosek rodzica dokonuje się wypłaty nadpłaconych należności.

5. Opłatę wnosi się miesięcznie do 20 danego miesiąca.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 paź 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1634 razy