BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/38/2011

z dnia: 2 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 176/16, o pow. 4.339 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XL/66/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kowalik, stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 czerwca 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lip 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1808 razy