BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IV/8/2011

z dnia: 26 stycznia 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2011 - 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675), art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2006r. Nr 66, poz.469, Nr 120, poz.826, z 2007r. Nr 7, poz.48, Nr 82, poz.558, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 63, poz.520, Nr 92, poz.753, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 143, poz.962, Nr 213, poz.1396, Nr 228, poz.1486) Rada Miejska Ruciane-Nida u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2011 - 2012 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 9 lut 2011 11:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1857 razy