BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII/88/2010

z dnia: 9 listopada 2010 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na 2011r.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),oraz art. 15 i art.19 pkt. 1 lit. a i pkt.2 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późń. zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala co następuje:

§ 1.

Dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynoszą:

1. przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki dot. producentów płodów rolnych - 6,00 zł.

2. przy sprzedaży z namiotu, stoiska lub straganu o powierzchni do 10m2 - 14,00 zł.

3. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni 10m2 – 20 m2 - 21,00 zł.

4. przy sprzedaży z namiotu lub straganu o powierzchni powyżej 20m2 - 25,00 zł.

5. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego - 21,00 zł.

6. przy sprzedaży z punktu stałego nie spełniającego wymogu podatku od nieruchomości oraz miejsca wyznaczonego - 12,00 zł.

§ 2.

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów będącymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Wykaz i wynagrodzenie inkasentów określa oddzielna uchwała.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5.

Traci moc uchwała XLV/86/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania poboru oraz terminów jej płatności na 2010r.

§ 6.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lis 2010 14:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1227 razy