BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/75/2010

z dnia: 30 września 2010 r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Ewangelickim Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach .
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póżniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Rada Miejska Ruciane-Nida uchwla, co nastepuje:

§ 1.


W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów włójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 lisatopada 2010r. tworzy się odrębny obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej BETEZDA w Ukcie.

§ 2.


Numer i granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej ustala się w następujący sposób:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

8

Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewanmgelicxko-Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31

Świetlica Domu Pomocy Społecznej Ewangelickiego Domu Opieki BETEZDA w Ukcie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach
Ukta 31


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.


Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 paź 2010 08:42
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1237 razy