BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/77/2010

z dnia: 30 września 2010 r.
w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póź. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1.


Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Ruciane-Nida, który uczestniczył:

-w działaniu ratowniczym w kwocie 18,00 zł. za każdą godzinę udziału,

- w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ruciane-Nida w kwocie 9,00 zł za każdą godzinę udziału.

§ 2.


Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 paź 2010 07:59
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1184 razy