BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVII/127/2007

z dnia: 28 listopad 2007 r.
w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1.75 zł pobieranej za pobyt w miejscowościach położonych na terenie Gminy Ruciane-Nida.

§ 2


Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.

§ 3


1. Opłatę miejscową pobierają:

1) od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, portach, obozowiskach turystycznych, polach namiotowych, kwaterach prywatnych ich właściciele, kierownicy tych zakładów bądź pracownicy recepcji jako inkasenci. Pobór opłaty miejscowej nastąpi na podstawie zawartej umowy.
2) od osób innych niż wymienione w pkt. 1 przebywających na terenie wsi - sołtysi.

2. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie:

1) w wysokości 10% sumy zainkasowanych opłat;
2) w wysokości 20% sumy zainkasowanych opłat na polach namiotowych.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 5


Traci moc uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty miejscowej na 2007 r.

§ 6


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie do poboru opłaty miejscowej od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 wrz 2010 11:19
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1625 razy