BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

X/48/2003

z dnia: 17 czerwca 2003r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/41/2003 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zwrotu wydatków poniesionych za przyznany posiłek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. : Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 zm. Dz. U. z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003r. Nr 7, poz. 79) w związku z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku (Dz. U. Nr 13, poz. 133) Rada Miejska w Rucianem – Nidzie uchwala, co następuje:

§1.


W Uchwale Nr IX/41/2003 Rady Miejskiej w Rucianem – Nidzie z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zwrotu wydatków poniesionych za przyznany posiłek §3 otrzymuje brzmienie:
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 wrz 2010 13:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1709 razy