BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/29/2003

z dnia: 21 marca 2003r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr V/16/2002 z 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad poboru oraz inkasenta opłaty targowej na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta określonego w pkt 1 w wysokości 35% pobranych i wpłaconych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie kwot opłaty targowej.”

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie.*

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


*-rozplakatowano dn.: 28 marca 2003r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 lip 2010 14:17
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1762 razy