BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VIII/28/2003

z dnia: 21 marca 2003r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2003r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a w Rucianem Nidzie, uchwala co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 244.764,00 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 468.169,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 244.764,00 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 468.169,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
758-75801 § 292
4 356 586,00
-
456171,00
3 900 415,00
758-75802 § 292
404 722,00
-
931,00
403 791,00
853-85314 § 201
482 100,00
-
8 100,00
474 000,00
853-85315 § 203
-
114 764,00
-
114 764,00
853-85316 § 201
58 004,00
-
2 967,00
55 037,00
853-85395 § 203
-
63 000,00
-
63 000,00
900-90015 § 201
-
67 000,00
-
67 000,00
RAZEM:
5 301 412,00
244 764,00
468 169,00
5 078 007,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
750-75095 § 4430
10 000,00
-
931,00
9 069,00
801-80101 § 4010
1 346 021,00
-
327 788,00
1 018 233,00
801-80110 § 4010
778 987,00
128 383,00
853-85314 § 3110
507 100,00
-
8 100,00
499 000,00
853-85315 § 3110
300 000,00
114 764,00
-
141 764,00
853-85316 § 3110
58 004,00
-
2 967,00
55 037,00
853-85395 § 3110
78 000,00
63 000,00
-
141 000,00
900-90015 § 4260
150 000,00
67 000,00
-
217 000,00
RAZEM:
3 228 112,00
244 764,00
468 169,00
2 354 103,00

§ 2


§ 2 pkt 2 ppkt 1 litera a) uchwały nr V/14/2002 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu gminy na 2003r. otrzymuje brzmienie:
„wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.201.770,00 zł”

§ 3


Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4


Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 11.803.814,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 12.171.314,00 zł

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 oraz podlega rozplakatowaniu*.


* - rozplakatowano dnia 28 marca 2003r.


Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan SłabekZałącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/28/2003
Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie
z dnia 21 marca 2003r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2003r.


1. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW
nr FB.I. 3011/40/2003 z 04 marca 2003r. - Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 17/2003 z dnia 4 marca 2003r. zwiększył dotację celową na finansowanie zadań bieżących własnych gminy o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów zgodnie z „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów w 2003r. .
2. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW
nr FB.I. 3011/17/2002 z 31 stycznia 2003r. - Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 8/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. zwiększył dotację celową na realizację bieżących zadań własnych gminy o kwotę 114.764,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych na I kwartał 2003r.
3. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW
nr FB.I. 3011/1/2003 z 16 stycznia 2003r. - Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 1/2003 z dnia 16 stycznia 2003r. ostatecznie ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla gminy na rok 2003. W wyniku tej operacji zmniejszone zostały środki:
a) w dziale 85314 – o kwotę 8.100,00 zł – z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze
b) w dziale 85316 – o kwotę 2.967,00 zł – z przeznaczeniem na zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne i wychowawcze.
Jednocześnie przyznane zostały środki w rozdziale 90015 na kwotę 67.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

4. Na podstawie informacji nr ST3-4820-1/2003 z dnia 08 stycznia 2003r. Minister Finansów obniżył:
a) część podstawową subwencji ogólnej o kwotę 931,00 zł.
b) część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 456.171,00 zł.

Po stronie wydatków powyższą kwotę rozdzielono w sposób następujący:
- o kwotę 931,00 zł pomniejszono wydatki na opłaty i składki w rozdziale 75095 – pozostała działalność w administracji;
- o kwotę 327.788,00 zł pomniejszono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych
- o kwotę 128.383,00 zł pomniejszono środki na wynagrodzenia dla nauczycieli w gimnazjum.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 lip 2010 13:39
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1825 razy