BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII/102/2002

z dnia: 10 października 2002
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a w Rucianem Nidzie, uchwala co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 69.153,20 zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 69.153,20 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
751-75109 § 201
-
7 125,20
-
7 125,20
801-80101 § 203
-
56 595,00
-
56 595,00
801-80195 § 203
17 605,00
4 909,00
-
22 514,00
854-85495 § 203
4 095,00
524,00
-
4 619,00
RAZEM:
3 907 344,00
69 153,20
-
3 976 497,20

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
751-75109 § 3030
-
1 080,00
-
1 080,00
751-75109 § 4210
-
1 965,00
-
1 965,00
751-75109 § 4300
-
3 480,20
-
3 480,20
751-75109 § 4410
-
600,00
-
600,00
801-80101 § 4010
2 005 426,00
31 235,00
-
2 036 661,00
801-80101 § 4110
700 049,00
5 581,00
-
705 630,00
801-80101 § 4120
70 654,00
765,00
-
71 419,00
801-80110 § 4010
843 402,00
13 950,00
-
857 352,00
801-80110 § 4110
283 290,00
2 494,00
-
285 784,00
801-80110 § 4120
29 363,00
342,00
-
29 705,00
854-85401 § 4010
98 331,00
1 860,00
-
100 191,00
854-85401 § 4110
29 849,00
322,00
-
30 171,00
854-85401 § 4120
3 104,00
46,00
-
3 150,00
801-80195 § 4440
17 605,00
4 909,00
-
22 514,00
854-85495 § 4440
4 095,00
524,00
-
4 619,00
RAZEM:
4 087 380,00
69 153,20
-
4 156 533,20

§ 2


§ 2 pkt 2 ppkt 1 litera a) uchwały nr XLI/17/2002 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2002r. w sprawie budżetu gminy na 2002r. otrzymuje brzmienie:
„wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.783.541,00 zł”

§ 3


Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4


Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 16.402.829,20 zł
2. Plan wydatków ogółem 21.407.158,20 zł

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002 oraz podlega rozplakatowaniu.


- rozplakatowano 17 października 2002r.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/102/2002
Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie
z dnia 10 października 2002r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2002r.


1. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW
nr FB.I. 3011/241/2002 z 26 września 2002r. - Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 47/2002 z dnia 25 września 2002r. zwiększył dotację celową na finansowanie zadań własnych gminy o kwotę 5.433,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w 2002r.
2. Na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nr DPDZ-WSW-1032/WSW/3/2002 z dnia 20 września 2002r. zwiększono o kwotę 56.595,00 zł środki na podwyżki płac dla nauczycieli, w związku z wprowadzeniem w życie trzeciego etapu reformy systemu wynagrodzeń nauczycieli.
3. Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL.26 301-13/02 Dyrektor Delegatury KBW przyznał środki finansowe w kwocie 7.125,20 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych i wyborów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na 27 października 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 12:55
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1641 razy