BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/40/2010

z dnia: 23 czerwca 2010 r.
w sprawie: nadania honorowego obywatelstwa gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.


Nadaje się honorowe obywatelstwo gminy Ruciane-Nida Panu Walterowi Schroberowi.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiejmgr Dietmar Georg LangeData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2010 13:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1237 razy