BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI / 90 / 2002

z dnia: 30 sierpnia 2002r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a w Rucianem Nidzie, uchwala co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 45.127,00 zł

2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 155.127,00 zł

3. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł
1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
801-80101 § 201
-
1 218,00
-
1 218,00
853-85315 § 203
185 863,00
42 469,00
-
228 332,00
853-85395 § 201
-
1 440,00
-
1 440,00
RAZEM:
185 863,00
45 127,00
-
230 990,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
630-63095 § 4300
20 000,00
-
10 000,00
10 000,00
750-75095 § 4010
130 000,00
66 000,00
-
196 000,00
750-75095 § 4110
21 000,00
12 000,00
-
33 000,00
750-75095 § 4120
3 300,00
2 000,00
-
5 300,00
801-80101 § 4240
-
1 218,00
-
1 218,00
853-85315 § 3110
352 044,00
42 469,00
-
394 513,00
853-85395 § 3110
100 000,00
1 440,00
-
101 440,00
900-90015 § 4260
280 504,00
-
80 000,00
200 504,00
921-92195 § 4300
20 000,00
-
20 000,00
-
921-92109 § 2550
283 800,00
30 000,00
-
313 800,00
RAZEM:
1 210 648,00
155 127,00
110 000,00
1 255 775,00
§ 2

§ 2 pkt 2 ppkt 1 litera a) uchwały nr XLI/17/2002 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2002r. w sprawie budżetu gminy na 2002r. otrzymuje brzmienie:
„wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.726.946,00 zł”

§ 3

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 16.154.001,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 21.158.330,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz rozplakatowaniu.*


- rozplakatowano 6 września 2002r.


Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/90/2002
Rady Miejskiej w Rucianem Nidzie
z dnia 30 sierpnia 2002r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2002r.


1. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW
nr FB.I. 3011/164/2002 z 8 sierpnia 2002r. - Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 32/2002 z dnia 6 sierpnia 2002r. zwiększył dotację celową na zadania własne gminy przeznaczoną na wypłatę dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2002r. o kwotę 39.193,00 zł oraz skorygował wysokość dotacji za II kwartał podnosząc ją o kwotę 3.276,00 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW
nr FB.I. 3011/153/2002 z 7 sierpnia 2002r. - Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 29/2002 z dnia 5 sierpnia 2002r. zwiększył dotację celową na zadania bieżące zlecone gminie o kwotę 1.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów pn. „Wyprawka szkolna”, który obejmuje zakup plecaków, kostiumów gimnastycznych oraz przyborów szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w 1 klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003.
3. Po analizie wykonania wydatków za I półrocze
a) pomniejszono dział 900 – gospodarka komunalna, rozdział 90015 – oświetlenie ulic, paragraf 4260 kwotę 80.000,00 zł , którą przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne osób pracujących w systemie robót publicznych. Pozwoli to na zabezpieczenie płac osobom, które mają zawarte umowy o pracę na czas określony.
b) Przeniesiono środki z pozostałej działalności działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (20.000,00 zł) i działu 630 – turystyka (10.000,00 zł) na pokrycie kosztów imprezy „Dni Rucianego – Nidy”, która odbyła się w dniach 20-21 lipca 2002r. . Kwota 30.000,00 zł zwiększyła dotację dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie – organizatora imprezy.
4. Na podstawie zawiadomienia z Wydziału Finansów i Budżetu W-MUW
nr FB.I. 3011/181/2002 z 21 sierpnia 2002r. - Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 34/2002 z dnia 21 sierpnia 2002r. zwiększył dotację celową na zadania bieżące zlecone gminie o kwotę 1.218,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 cze 2010 09:19
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1253 razy