BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV/60/2002

z dnia: 28 czerwca 2002r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
R a d a M i e j s k a w Rucianem Nidzie, uchwala co następuje:


§ 1


Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 391.852,00 zł

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 64.056,00 zł

3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 374.975,00 zł

4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 47.179,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
854-85417 § 231
-
5 737,00
-
5 737,00
758-75801 § 292
3 922 034,00
-
36 390,00
3 885 644,00
758-75802 § 292
179 206,00
-
399,00
178 07,00
750-75011 § 201
86 000,00
-
16 877,00
69 123,00
853-85313 § 201
-
9 790,00
-
9 790,00
853-85314 § 201
360 000,00
58 900,00
-
418 900,00
853-85316 § 201
40 000,00
2 770,00
9 393,00
33 380,00
853-85319 § 201
90 000,00
-
1 000,00
89 000,00
853-85328 § 201
-
2 070,00
-
2 070,00
801-80195 § 203
-
17 605,00
-
17 605,00
854-85495 § 203
-
4 095,00
-
4 095,00
853-85315 § 203
83 819,00
102 044,00
-
185 863,00
853-85395 § 203
30 000,00
32 700,00
-
62 700,00
758-75805 § 292
333 953,00
125 637,00
-
459 590,00
900-90015 § 201
-
30 504,00
-
30 504,00
RAZEM:
5 125 012,00
391 852,00
64 056,00
5 452 808,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
854-85417 § 4010
-
3 811,00
-
3 811,00
854-85417 § 4110
-
682,00
-
682,00
854-85417 § 4120
-
94,00
-
94,00
854-85417 § 4210
-
1 150,00
-
1 150,00
801-80101 § 4270
100 000,00
-
36 390,00
63 610,00
750-75095 § 4210
15 000,00
-
399,00
14 601,00
853-85313 § 4130
-
9 790,00
-
9 790,00
853-85314 § 3110
400 000,00
58 900,00
-
458 900,00
853-85316 § 3110
41 000,00
2 770,00
9 390,00
34 380,00
853-85319 § 4300
224 600,00
-
1 000,00
223 600,00
801-80195 § 4440
-
17 605,00
-
17 605,00
854-85495 § 4440
-
4 095,00
-
4 095,00
853-85315 § 3110
250 000,00
-
352 044,00
801-80110 § 6050
1 208 000,00
100 000,00
-
1 308 000,00
600-60095 § 4300
20 000,00
27 530,00
-
47 530,00
900-90095 § 4300
20 000,00
16 000,00
-
36 000,00
900-90015 § 4260
250 000,00
30 504,00
-
280 504,00
RAZEM:
2 528 600,00
374 975,00
47 179,00
2 856 396,00

§ 2

§ 2 pkt 2 ppkt 2 uchwały nr XLIII/58/2002 Rady Miejskiej z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie budżetu gminy na 2002r. otrzymuje brzmienie:
„wydatki majątkowe 8.420.449,00 zł”

§ 3

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. Plan dochodów ogółem 16.108.874,00 zł
2. Plan wydatków ogółem 21.113.203,00 zł

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2002.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz rozplakatowaniu.*

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki

- rozplakatowano 5 lipca 2002r.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 10 cze 2010 12:54
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1230 razy