BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/ 21/ 2002

z dnia: 27 marca 2002r.
w sprawie: Finansowania działalności jednostek budżetowych w formie środków specjalnych.
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez poszczególne jednostki organizacyjne, będące jednostkami budżetowymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
2. Środki specjalne tworzy się w jednostkach wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Przedmiotem działalności finansowej w formie środków specjalnych jest poprawa warunków pracy jednostki budżetowej.

§ 3

Przychodami środków specjalnych są środki finansowa uzyskane z:

a) świadczenia usług na rzecz osób fizycznych i prawnych,
b) kwest organizowany przez społeczność szkolną i rodziców,
c) wpłat za wyżywienie,
d) wpłat na koszty administracyjno-rzeczowe pracowników korzystających z posiłków,
e) wpływów z kar za egzekwowanie obowiązku szkolnego
f) prowizji z tytułu rozprowadzania podręczników szkolnych odrębnymi przepisami.


§ 4

Wydatki ze środków specjalnych mogą pokryć koszty finansowania i dofinansowania:
1. zakupu pomocy, sprzętu, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej,
2. zakupu materiałów i surowców do pracy stołówki oraz innych kosztów związanych z jej funkcjonowaniem,
3. napraw, usuwania drobnych usterek i niewielkich remontów obiektu jednostki oraz jej sprzętu,
4. opłata za szkolenia,
5. organizowania imprez sportowych.

§ 5

1. Dochód z tytułu najmu lokali lub dzierżawy nieruchomości jednostek wymienionych w § 1 jest dochodem gminy.
2. O uzyskany przez gminę dochód z poszczególnych jednostek w myśl ust. 1 Zarząd może zwiększyć plan wydatków danej jednostki (proporcjonalnie do dochodu, jaki dana jednostka wypracowała) na realizację wydatków określonych w § 4.

§ 6

1. Roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki środków specjalnych sporządza się dla środków specjalnych, których mowa w § 3 ust. 1 pkt c i ust.2.
2. Plan finansowy dla środków specjalnych pochodzących ze źródeł, których mowa w § 3 ust. 1 a i b sporządza się na okres, w którym środki te będą wydatkowane.
3. W planach finansowych środków specjalnych, których mowa w § 3 wyodrębnia się w szczególności:
a) wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń
b) wydatki inwestycyjne.


§ 7

Decyzję o wykorzystaniu środków specjalnych podejmuje kierownik danej jednostki organizacyjnej w granicach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem postanowień § 5.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 9

Uchyla się Uchwałę Nr XL/2/2002 Rady miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie finansowania działalności jednostek budżetowych w formie środków specjalnych.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mzurskiego.

Przewodniczący Rady MiejskiejJan Sawicki21
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 cze 2010 09:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1202 razy