BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/3/2002

z dnia: 19 lutego 2002
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Ruciane-Nida na rok 2002.
Na podstawie art. 4 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta i gminy Ruciane-Nida stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3.


Traci moc Uchwała Nr V/27/97 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 25 września 1997r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia napojów alkoholowych z późniejszymi zmianami.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega rozplakatowaniu.*

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Sawicki*rozplakatowano dnia 23 lutego 2002r.

Załącznik do Uchwały nr XL/3/2002
Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie
z dnia 19 lutego 2002r.MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK


USTALENIA WTĘPNE


 1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej Programem składa się z 4 zadań własnych Miasta i Gminy Ruciane-Nida, określa sposoby realizacji tych zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Ruciane-Nida.
 2. Wysokość wydatkowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr 19/2001 Zarządu Miejskiego z dnia 15 listopada 2001r. W sprawie projektu budżetu na rok 2002 stanowi kwotę 200.000,00zł.
 3. Określona w pkt. 2 kwota może ulec zmianie w zależności od faktycznej ilości środków finansowych pozyskanych w 2002r. z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 4. Ustala się wynagrodzenie członkom Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w postaci diet w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia ogłoszonego przez Ministra PpiSS za poprzedni kwartał:
  • a) za udział w każdym posiedzeniu komisji,
  • b) za udział w posiedzeniu zespołu motywującego komisji w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.


ZADANIA DO REALIZACJI W 2002 ROKU

ZADANIE I


Kategoria Zadania
Zadanie szczegółowe
Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 1. Kierowanie osób uzależnionych i nadmiernie pijących na zajęcia terapeutyczne i leczenie odwykowe.
 2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.
 3. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 4. Zwiększenie dostępności terapeutycznej osobom będącym w okresie utrzymania abstynencji.
 5. Doposażenie pomieszczenia Punktu Konsultacyjnego w pomoce i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
 6. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami przemocy.
 7. Zakup i dystrybucja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących choroby alkoholowej.
 8. Inne zadania wynikłe w trakcie roku, mające wpływ na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.


ZADANIE II


Kategoria Zadania
Zadanie szczegółowe
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 1. Kontynuacja bieżącej działalności grupy psychoedukacyjnej osób współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym.
 2. Organizowanie grup profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą.
 3. Kierowanie spraw do sądu w przypadku stwierdzenia przemocy.
 4. Rozpowszechnianie informacji o możliwości korzystania z ochrony przed przemocą.
 5. Powszechna edukacja, np. dystrybucja ulotek, broszur.
 6. Inne zadania likwidujące bądź powstrzymujące zaburzenia funkcjonowania rodziny spowodowane szkodliwością picia alkoholu przez członka rodziny.


ZADANIE III


Kategoria Zadania
Zadanie szczegółowe
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej da dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 1. Wspieranie działań i programów profilaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.
 2. Wdrażanie i realizowanie nowych oddziaływań profilaktycznych, np. debaty w szkole, spektakle teatralne, profilaktyczne programy autorskie, obejmujących uczniów szkół podstawowych i średnich.
 3. Wspomaganie organizacji świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z gryp ryzyka.
 4. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim na zimowiskach i obozach terapeutycznych.
 5. Zaopatrzenie szkół w publikacje, plakaty i ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień.
 6. Inne zadania służące propagowaniu profilaktyki alkoholowej wynikłe w trakcie roku.


ZADANIE IV


Kategoria Zadania
Zadanie szczegółowe
Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
Zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Zasady:
 1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscy i poza miejscem sprzedaży nie powinna odbywać się:
  • na terenie plaż i pól namiotowych (wyjątek stanowi piwo, lecz pod warunkiem wyposażenia obiektu w sanitariaty i bieżącą wodę),
  • w miejscach położonych bezpośrednio przy placówkach oświatowo-kulturalnych oraz obiektach kultu religijnego (nie mniej jak 100m),
 2. Zabrania się wystawiania stolików w obrębie punktów sprzedaży detalicznej, służących do spożywania napojów alkoholowych.
 3. Nie wydaje się zezwoleń punktom, na których funkcjonowanie wpłynęły dwie uzasadnione skargi.
 4. Przesłankami do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są okoliczności wymienione w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a także stwierdzenie dwukrotnego zakłócenia porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub w bezpośredniej bliskości miejsca sprzedaży napojów alkoholowych (schody, taras, chodnik).

Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi i korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie:
 1. Przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz warunków sprzedaży tych napojów określonych w zezwoleniu, tj:
  • zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
  • zakaz sprzedaży i podawania tych napojów do 18 lat,
  • zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt lub pod zastaw,
  • obowiązek dostarczania napojów alkoholowych do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy,
  • obowiązek uwidocznienia w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych informacji o szkodliwości spożywania alkoholi, o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,
  • zakaz prowadzenia na obszarze kraju reklamowania i promocji napojów alkoholowych.
 2. Spełnienia kryteriów określonych w zasadach usytuowania na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscy lub poza miejscem sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów oraz zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.


Podział środków finansowych na realizację MPPiRPA na rok 2002.


LP.
Nazwa zadania
Kwota


1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.


I. Dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży ;


w tym:

 • Programy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki alkoholowej.
 • Zakup materiałów edukacyjnych.
 • Dofinansowanie warsztatów edukacji profilaktycznej.
 • Szkolenia w zakresie realizacji programów profilaktycznych.
 • Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc.
 • Zakup podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin patologicznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Szkolenia i diety członków MGKRPA.


II. Dofinansowanie działalności wychowawczej i informacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;


w tym:

 • Dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
 • Dofinansowanie akcji zimowej 2002r.
 • Dofinansowanie akcji letniej 2002r.
 • Dofinansowanie organizacji zimowisk i kolonii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
60.000

10.000
5.000
5.000
10.000
10.000

10.000

10.000
140.000
20.000
10.000
10.000
100.000


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 kwi 2010 12:13
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1554 razy