BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

L/11/2010

z dnia: 25 lutego 2010 r.
w sprawie: poparcia działań Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.
Popiera się działania Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie dotyczące starań o uzyskanie zezwolenia na utworzenie przy ogrodzie zoologicznym ośrodka rehabilitacji wybranych gatunków zwierząt a zwłaszcza gatunków trudnych w hodowli i zagrożonych wyginięciem jakimi są kuraki leśne.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 kwi 2010 11:43
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1793 razy