BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/16/2010

z dnia: 25 marca 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 437.890,51 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 94.107,00 zł
3. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 664.325,51 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 320.542,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
700-70005 § 0870
2 155 720,24
76 020,48
-
2 231 740,72
750-75011 § 2010
74 829,00
171,00
-
75 000,00
801-80195 § 6208
-
147 902,73
-
147 902,73
852-85212 § 2010
2 701 555,00
-
69 396,00
2 632 159,00
852-85213 § 2010
7 197,00
394,00
-
7 591,00
852-85213 § 2030
4 194,00
-
546,00
3 648,00
852-85214 § 2030
48 078,00
953,00
-
49 031,00
852-85216 § 2010
24 165,00
-
24 165,00
-
852-85216 § 2030
-
28 713,00
-
28 713,00
852-89219 § 2030
104 414,00
2 951,00
-
107 365,00
853-85395 § 2080
-
155 486,27
-
155 486,27
853-85395 § 2090
-
25 299,03
-
25 299,03
RAZEM:
5 120 152,24
437 890,51
94 107,00
5 463 935,75

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
750-75011 § 4210
6 000,00
171,00
-
6 71,00
754-75495 § 6059
138 020,00
12 570,00
-
150 590,00
801-80101 § 4010
2 241 400,00
-
20 800,00
2 220 600,00
801-80101 § 4110
395 300,00
-
3 400,00
391 900,00
801-80101 § 4120
64 100,00
-
500,00
63 600,00
801-80101 § 4210
143 000,00
-
10 500,00
132 500,00
801-80101 § 4260
145 000,00
-
61 900,00
83 100,00
801-80101 § 4270
30 000,00
10 500,00
-
40 500,00
801-80101 § 4440
123 500,00
-
1 000,00
122 500,00
801-80110 § 4010
1 823 300,00
20 800,00
-
1 844 100,00
801-80110 § 4110
313 600,00
3 400,00
-
317 000,00
801-80110 § 4120
51 900,00
500,00
-
52 400,00
801-80110 § 4210
33 700,00
139 200,00
-
172 900,00
801-80110 § 4260
132 100,00
-
77 300,00
54 800,00
801-80110 § 4440
84 600,00
1 000,00
-
85 600,00,00
801-80195 § 6058
-
147 902,73
-
147 902,73
801-80195 § 6059
-
63 450,48
-
63 450,48
852-85212 § 3110
2 573 455,00
-
69 396,00
2 504 059,00
852-85213 § 4130
11 391,00
394,00
546,00
11 239,00
852-85214 § 3110
108 078,00
953,00
-
109 031,00
852-85216 § 3110
24 165,00
4 548,00
-
28 713,00
852-85219 § 4010
172 200,00
2 951,00
-
175 151,00
853-85395 § 4018
-
32 136,20
-
32 136,20
853-85395 § 4118
-
5 005,35
-
5 005,35
853-85395 § 4128
-
844,35
-
844,35
853-85395 § 4178
-
72 900,00
-
72 900,00
853-85395 § 4218
-
20 743,51
-
20 743,51
853-85395 § 4219
-
25 299,03
-
25 299,03
853-85395 § 4268
-
5 193,46
-
5 193,46
853-85395 § 4308
-
14 702,81
-
14 702,81
853-85395 § 4748
-
760,59
-
760,59
853-85395 § 4758
-
3 200,00
-
3 200,00
921-92109 § 4280
697 000,00
-
75 200,00
621 800,00
921-92109 § 6220
200 000,00
75 200,00
-
275 200,00
RAZEM:
9 511 809,00
664 325,51
320 542,00
9 855 592,51

§ 2
W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 11.541.163,23 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.

§ 3
W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.413.378,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.Plan dochodów ogółem 26.990.616,53 zł
2.Plan wydatków ogółem 32.793.030,43 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
* - rozplakatowano dnia 30 marca 2010r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały LI/16/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 25 marca 2010r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.

1.Na podstawie zawiadomienia Nr FB.I.3011 – 0002-0016/10 z dnia 24 lutego 2010r. z Wydziału finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 9/2010 z dnia 24 lutego 2010r. ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa dla naszej Gminy na 2010r. w sposób następujący:
a.Zmniejszył dotacje w rozdziale:
85212 (pomoc społeczna – świadczenia rodzinne) w paragrafie 2010 o kwotę 69,396,00 zł;
85213 (pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia społeczne) w paragrafie 2030 o kwotę 546,00 zł;
b.zwiększył dotacje w rozdziale:
75011 (administracja publiczna – urzędy wojewódzkie) w paragrafie 2010 o kwotę 171,00 zł;
85213 (pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia społeczne) w paragrafie 2010 o kwotę 394,00 zł;
85216 (pomoc społeczna – zasiłki stałe) w paragrafie 2030 o kwotę 4.548,00 zł.
2.Na podstawie wniosku Nr Z.E. Ob.Szk. i Przedszk. PL.III-1226-1/2010r. z dnia
10 marca 2010r. Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie działu 80101 (oświata i wychowanie – szkoły podstawowe) i 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) w następujący sposób:
a.przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie rozdziału 80101 (oświata i wychowanie – szkoły podstawowe) z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4270 (zakup usług remontowych) w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem wykonania remontu kanałów w kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie (5.000,00 zł) oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku szkolnego (5.500,00 zł)
b.przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków z rozdziału 80101 (oświata i wychowanie – szkoły podstawowe) z § 4260 (zakup energii) w kwocie 61 900,00 zł oraz z rozdziału 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) z § 4260 (zakup energii) w kwocie 77.300,00 zł do rozdziału 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 139.200,00 zł. Przeniesienia dokonano w związku z wybudowaniem nowej kotłowni.
c. przenosi się środki pomiędzy paragrafami wydatków z rozdziału 80101 (oświata i wychowanie – szkoły podstawowe) z §§ 4010,4110,4120 i 4440 (wynagrodzenia i pochodne) w łącznej kwocie 25.700,00 zł do rozdziału 80110 (oświata i wychowanie – gimnazja) w związku z przeniesieniem etatu kierowcy ze szkoły podstawowej do gimnazjum.
3.Na podstawie Umowy Nr UDA-RPWM.03.01-28-006/09-00 z dnia 29 września 2009r. o dofinansowanie projektu: „Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane- Nida” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 – „Infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 wprowadza się do budżetu środki w wysokości 211.353,21 zł z przeznaczeniem na finansowanie ww. projektu. Kwota dofinansowania ze środków budżetu UE to 147.902,73 zł, pozostała kwota 63.450,48 zł – środki z budżetu krajowego – środki własne.
4.Na podstawie umowy nr POKL.09.01.01-28-101/08-00 z dnia 21 listopada 2008r. o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadza się środki do budżetu Gminy Ruciane – Nida w kwocie 180.785,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „ Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”. Kwota otrzymana ze środków unijnych na ww. program to 155.486,27 zł, z budżetu krajowego 22.599,03 zł oraz środki własne Gminy w kwocie 2.700,00 zł.
5.Na podstawie zawiadomienie Nr FB.I.3011 – 0002-0047/10 z dnia 18 marca 2010r. z Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Ruciane – Nida otrzymała informację, ze Wojewoda Warmińsko – Mazurski, decyzją Nr FB 19/2010 z dnia 18 marca 2010r. zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85219 (pomoc społeczna – ośrodki pomocy społecznej) w § 2030 o kwotę 2.951,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121. ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010r. Zwiększenia dotacji dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, a środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2010r.
6.W związku z otrzymanymi rachunkami za pobyt osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania z naszej Gminy w ośrodkach wsparcia, schroniskach i noclegowniach na mocy art. 481 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) przenosi się kwotę 5.000,00 zł z rozdziału 85202 (pomoc społeczna – domy pomocy społecznej) z § 4330 (zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.) do rozdziału 85203 (pomoc społeczna – ośrodki wsparcia) do § 4300 (zakup pozostałych usług).
7.W związku z przekazaniem do Domu Kultury realizacji gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie nowowybudowanej sali widowiskowej przy Domu Kultury w Rucianem – Nidzie” skreśla się to zadanie z wykazu zaplanowanych inwestycji, a ze środków przeznaczonych na ten cel w kwocie 100.000,00 zł tworzy się dotacje celową dla Domu Kultury w Rucianem – Nidzie z przeznaczeniem na wyposażenie nowowybudowanej sali widowiskowej przy Domu Kultury w Rucianem – Nidzie. Przeniesienia dokonuje się w związku z możliwością pozyskania środków z zewnątrz, dla których stosowny wniosek przygotował Dom Kultury w Rucianem – Nidzie. Ponadto przenosi się środki w kwocie 75.200,00 zł pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie rozdziału 92109 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z § 2480 (dotacja podmiotowa dla domu kultury) do paragrafu 6220 (dotacje z budżetu na finansowanie i dofinansowanie inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych).
8.W związku z realizacją zadania pn.: „Wzrost zabezpieczenia gminy Ruciane - Nida przez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia” zaistniała konieczność zwiększenia środków własnych na ten cel łącznie o kwotę 12.570,00 zł, z przeznaczeniem na:
a.zakup samochodu - 6.470,00 zł
b.na promocję projektu - 6.100,00 zł
9.W związku ze zwiększą niż planowano sprzedażą mienia komunalnego zwiększa się środki w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i mieszkaniami) o kwotę 76.020,48 zł, którą po stronie wydatków przeznacza się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wzrost zabezpieczenia gminy Ruciane - Nida przez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia” w kwocie 12.570,00 zł oraz na dofinansowanie projektu: „Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane- Nida” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 – „Infrastruktura społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 jako środki własne w kwocie 63.450,48 zł.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 kwi 2010 10:11
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1956 razy