BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/08/2010

z dnia: 18 lutego 2010r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje:

§ 1
Dokonać zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 257.000,00 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 257.000,00 zł
1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
700-70005 § 0870
2 092 000,00
63 720,24
-
2 155 720,24
801-80101 § 6260
-
193 279,76
-
193 279,76
RAZEM:
2 092 000,00
257 000,00
-
2 349 000,00

2. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
801-80101 § 6050
-
257 000,00
-
257 000,00
RAZEM:
-
257 000,00
-
257 000,00
§ 2
W Uchwale Nr XLVII/102/2009 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2010 r. w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 11.387.240,02 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3 do niniejszej uchwały”.

§ 3
Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4
Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1.Plan dochodów ogółem 26.429.161,02 zł
2.Plan wydatków ogółem 32.231.574,92 zł

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega rozplakatowaniu*.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange


* - rozplakatowano dnia 19 lutego 2010r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały XLIX/08/2010
Rady Miejskiej Ruciane - Nida
z dnia 18 lutego 2010r.


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2010r.

Prowadzona w 2009r. inwestycja pn.:” Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rucianem – Nidzie” finansowana była ze środków własnych, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz środków Fundacji EkoFunduszu z siedzibą w Warszawie. W dniu 22 grudnia 2009r. Gmina Ruciane – Nida złożyła wniosek o przekazanie II transzy środków pochodzących z ekokonwersji, którymi zarządza Fundacja EkoFundusz. Zgodnie z umową, przekazanie środków miało nastąpić niezwłocznie, po przeprowadzonej kontroli. Z uwagi jednak na niekorzystne warunki atmosferyczne, zapowiadana kontrola odbyła się dopiero 04 lutego 2010r., po której w dniu 08 lutego 2010r. przekazane zostały środki finansowe. W związku z powyższym, wprowadza się środki po stronie dochodów w kwocie 257.000,00 zł oraz aby pieniądze te mogły być przeznaczone na opłatę rachunków dla wykonawców, ponownie tworzy się zadanie inwestycyjne pod nazwą ” Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rucianem – Nidzie” w rozdziale 80101 (oświata i wychowanie – szkoły podstawowe) paragraf 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych).
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 kwi 2010 13:23
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1788 razy
Ilość edycji: 5