BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVLIII/3/2010

z dnia: 28 stycznia 2010 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida złożonej w dniu 23 grudnia 2009r. przez radnego Rady Miejskiej Pana L. Marchlewicza zam. ul. Polna 16, 12-221 Ruciane-Nida, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dietmar Georg Lange
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 10 lut 2010 08:32
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1754 razy