BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/11/2004

z dnia: 8 marca 2004 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 720 i 721), w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 56 poz. 679, Nr 86 poz. 958, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110 poz. 1189 i Nr 145 poz. 1623 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 200 poz. 1682) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wydaje się negatywną opinię o uznaniu lasów za ochronne na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pisz o powierzchni 1857,18 ha z czego:
- 1604,07 ha obręb leśny Pisz,
- 253,11 ha obręb leśny Szeroki Bór.
2. Wydaje się pozytywną opinię o pozbawieniu charakteru ochronnego lasów na gruntowych Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pisz o powierzchni 156,33 ha z czego:
- 82,61 ha obręb leśny Pisz,
- 73,72 ha obręb leśny Szeroki Bór zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 sie 2006 10:01
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2056 razy