BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LV/518/2022

z dnia: 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem- Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2.

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 r. Liceum Ogólnokształcącego Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie, ul. Gałczyńskiego 2. 
§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do niezwłocznego przesłania Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty niniejszej uchwały w celu uzyskania wymaganej prawem opinii na temat zamierzonej likwidacji szkoły. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 wrz 2022 13:55
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 423 razy