BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 23 sierpnia 2022 r.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rucianem-Nidzie za pierwsze półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 265 pkt 1 i  art. 266 ust. 1  pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. „a” uchwały Nr LV/59/2010 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania wykonania budżetu zarządzam, co następuje:

§1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Rucianem-Nidzie za pierwsze półrocze 2022 roku., w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. obejmuje:


  1. Wykonanie przychodów w kwocie 594.770,00 zł,
  2. Wykonanie kosztów w kwocie 614.469,32 zł,
  3. Stan zobowiązań ogółem w kwocie 24.358,14 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł,
  4. Stan należności ogółem w kwocie 4.474,97 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.

§3

Postanawia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. przekazać informację, o której mowa w § 1:


  1. Radzie Miejskiej Ruciane-Nida,
  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ruciane-Nida

/-/Piotr Ryszard Feliński

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 31 sie 2022 14:47
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 313 razy