BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 8 sierpnia 2022 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2022r. poz. 1634), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) oraz §13a uchwały
Nr XLVII/407/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane-Nida na 2022 rok – zarządzam, co następuje:

§1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Ruciane - Nida na 2022 rok w następującym zakresie:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 152.564,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę: 152.564,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem – 46.637.863,88 zł w tym:

Dochody majątkowe 11.332.494,57 zł

Dochody bieżące 35.305.369,31 zł

2) Plan wydatków ogółem – 47.624.459,20 zł w tym:

Wydatki majątkowe 13.646.094,27 zł

Wydatki bieżące 33.978.364,93 zł

§3.

Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.” stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy  Ruciane-Nida

/-/Piotr Ryszard Feliński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 sie 2022 10:47
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 312 razy