BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/492/2022

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz.  559 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1,  oraz  art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej
o powierzchni 723 m², ozn. nr geod. 10/3  położonej w obrębie Karwica, Gmina Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr OL1P/00012902/4  na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane -Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 cze 2022 10:10
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 312 razy