BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 22 kwietnia 2022 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 w związku z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – zarządzam, co następuje:

§1.

1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustalam zamieszczenie ogłoszenia o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Określam termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu, a także termin złożenia wymaganych dokumentów, nie krótszy niż 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

§2.

1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida,w składzie:

a) Danuta Kowalewska - przewodnicząca komisji;

b) Jacek Izdebski – członek komisji;

c) Ewa Kozicka – członek komisji;

d) Małgorzata Kaczmarczyk – członek komisji;

e) Artur Chudzik – członek komisji.

2. Jako osobę wspomagającą prace komisji w zakresie obsługi/funkcjonowania urzędowych systemów teleinformatycznych powołuję p. Jarosława Huberta Zyskowskiego bez prawa w podejmowaniu decyzji i prawa głosowania.

3. Regulamin pracy komisji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu, a postępowanie zostaje zamknięte z dniem wyłonienia kandydata rekomendowanego do zatrudnienia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                             

                                                                                                                              /-/ Piotr Feliński

                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                   Ruciane - Nida

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 25 kwi 2022 14:59
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 632 razy