BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/114/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida, uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy:
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 381.298,00 zł
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 418.388,09 zł
3. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 199.609,00 zł
4. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 236.699,00 zł

1. Zmiany w budżecie po stronie dochodów:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan

dotychczasowy

zwiększenie

zmiejszenie

plan
po zmianach

010-01095 § 2010

27 834,06

646,09

 

28 480.15

700-70005 § 0870

2 101 930,00

210 000,00

 

2 311 930,00

801-80101 § 2030

31 100,00

21 930,00

 

53 030,00

852-85212 § 2010

2 771 244,00

75 000,00

199 609,00

2 646 635,00

852-85219 § 2030

99 384,00

3 000,00

 

102 384,00

852-85295 § 2030

89 254,00

42 257,00

 

131 511,00

854-85415 § 2030

49 441,00

28 465,00

 

77 906,00

RAZEM:

5 170 187,06

381 298,09

199 609,00

5 351 876,152. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:

klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)

plan
dotychczasowy

zwiększenie

zmniejszenie

plan po zmianach

010-01095 § 4170

545,76

12,67

 

558,43

010-01095 § 4430

27 928,30

633,42

 

28 561,72

630-63001 § 4010

25 000,00

 

140,00

24 860,00

630-63001 § 4040

1 850,00

140,00

 

1 990,00

630-63001 § 4300

2 500,00

 

5,00

2 495,00

630-63001 § 4580

-

5,00

 

5,00

700-70005 § 4530

156 000,00

100 000,00

 

256 000,00

700-70005 § 4580

-

15,00

 

15,00

700-70005 § 8550

38 200,00

 

10,00

38 190,00

750-75011 § 4010

65 000,00

 

60,00

64 940,00

750-75011 § 4040

5 200,00

60,00

 

5 260,00

750-75023 § 4010

940 000,00

 

29 000,00

911 000,00

750-75023 § 4110

185 000,00

 

5 140,00

179 860,00

750-75023 § 4120

23 000,00

 

800,00

22 200,00

750-75023 § 44 30

7 600,00

 

35,00

7 565,00

750-75023 § 4580

-

30,00

 

30,00

750-75095 § 4010

250 000,00

100 000,00

 

350 000,00

750-75095 § 4270

1 000,00

 

20,00

980,00

750-75095 § 4580

-

20,00

 

20,00

801-80101 § 4010

2 028 466,00

21 930,00

 

2 050 396,00

851-85154 § 4410

-

1 500,00

 

1 500,00

851-85154 § 4430

5 000,00

 

1 500,00

3 500,00

852-85212 § 3110

2 683 444,00

75 000,00

199 609,00

2 558 835,00

852-85219 § 4010

116 500,00

32 000,00

 

148 500,00

852- 85219 § 4110

25 000,00

5 140,00

 

30 140,00

852-85219 § 4120

3 500,00

800,00

 

4 300,00

852-85295 § 3110

174 402,00

42 257,00

 

216 659,00

853-85395 § 4010

22 000,00

 

80,00

21 920,00

853-85395 § 4040

1 900,00

80,00

 

1 980,00

854-85115 § 4210

-

11 193,00

 

11 193,00

854-85115 § 4240

-

17 272,00

 

17 272,00

900-90015 § 4430

782,00

 

300,00

482,00

900-90015 § 4580

-

300,00

 

300,00

926-92695 § 4300

6 000,00

10 000,00

 

16 000,00

RAZEM:

6 795 818,06

418 388,09

236 699,00

6 977 507,15

§ 2

Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 21.094.381,15 zł
2. Plan wydatków ogółem 19.778.491,15 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega rozplakatowaniu *.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:38
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1876 razy