BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/404/2021

z dnia: 29 listopada 2021 r.
w sprawie: Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 5 lit. „a” ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1
Uchwala się Program współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Ruciane-Nida na 2022 rok - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka  Kręciewska 
 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2021 13:22
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 151 razy