BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI/397/2021

z dnia: 29 listopada 2021 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ), art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Miejska  Ruciane – Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące
na terenie Gminy Ruciane-Nida:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 
Poz.


Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie


759Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie


1029Powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton


1158

 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia: 
Poz.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś/ie jezdna/e z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych


DWIE OSIE


1


12


13


1100


1205


2


13


14


1141


1233


3


14


15


1203


1311


4


15


.....


1481


1644


TRZY OSIE


5


12


17


1273


1337


6


17


19


1400


1548


7


19


21


1548


1679


8


21


23


1679


1810


9


23


25


1942


2066


10 


25


.....


1942


2066


CZTERY OSIE I WIECEJ


11


12


25


1799


1799


12


25


27


1799


2186


13


27


29


2186


2571


14


29


31


2571


3215


15


31 


.....


2571


3216

 


  1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1285 zł. 
  2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
Poz.


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych


 


DWIE OSIE


1


12


18


1542


1542


2


18


25


1542


1929


3


25


31


1542


2186


4


31


.....


2314


2571


 


TRZY OSIE I WIĘCEJ


5


12


40


2314


2571


6


40


.....


2571


3341

 

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 868 zł
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia: 
Poz.


Liczba osi i dopuszczalna masa całikowita zespołu pojazdów: ciagnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż


Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne


Inny system zawieszenia osi jezdnych


JEDNA OŚ


1


12


18


900


900


2


18


25


900


900


3


25


.....


900


1029


DWIE OSIE


4


12


28


1029


1029


5


28


33


1029


1285


6


33


38


1285


1929


7


38


.....


1799


2571


TRZY OSIE I WIĘCEJ


8


12


38


1285


1542


9


38


.....


1542


1929

 

7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1158 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1929 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska 

 

 

 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 gru 2021 12:52
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 478 razy