BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/358/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r. po. 1372 ze m.) , art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.: Dz. U. z 2019 r . poz. 2133) oraz art. 38 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1.  Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2.  Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 13:39
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 477 razy