BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI/352/2021

z dnia: 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2021-2028.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska Ruciane - Nida, uchwala co następuje: 
§ 1. 
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane - Nida na lata 2021 - 2028 przyjętej Uchwałą Nr XXXIII/271/2020 z dnia 14 grudnia 2020r, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:
- nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruciane - Nida na lata 2021-2028,
- nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2028.
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 sie 2021 10:35
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 412 razy