BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XL/349/2021

z dnia: 28 czerwca 2021 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia n8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 . poz. 713 ze m.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. W celu rozwoju lokalnego, mając na uwadze działania Gminy Ruciane-Nida podejmowane we współpracy z samorządami, Rada Miejska Ruciane-Nida wyraża zgodę na przystąpienie Gminy Ruciane-Nida do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur.
§ 2. Zasady współpracy i partycypacji w kosztach związanych z utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur, zostaną określone w Porozumieniu w sprawie realizacji zadania polegającego na opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur, zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, które przystąpią do tego współdziałania. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2021 12:17
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 228 razy