BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIX/335/2021

z dnia: 31 maja 2021 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXXVII/312/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 marca 2021 r., dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica - kompleks VI.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr  XXXVII/312/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia  29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Karwica - kompleks VI.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 cze 2021 14:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 255 razy