BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII/311/2021

z dnia: 29 marca 2021 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.: DZ.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Ełckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w kwocie 7.195,00 zł. (sł. siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) w celu prowadzenia w 2021 r. zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ruciane-Nida. 
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida, a Powiatem Ełckim. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2021 08:19
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 154 razy