BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII/186/2020

z dnia: 4 marca 2020
w sprawie: aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Osiniak - Piotrowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Aktualizuje się Plan Odnowy Miejscowości Osiniak - Piotrowo zatwierdzony Uchwałą  
Nr LII/374/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 24 września 2014 r. w kształcie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Aktualizacja, o której mowa w ust. 1 została zatwierdzona uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Osiniak - Piotrowo nr 1/2020  z dnia 3 lutego 2020 r. i będzie stanowić integralną część opracowanego w 2014 roku Planu Odnowy Miejscowości Osiniak - Piotrowo.


§ 2.
1. Zmiany aktualizacyjne polegają na:
a) Zmianie dotychczasowej treści Rozdziału V. Priorytety, cele, zadania i karty zadań Planu Odnowy Miejscowości Osiniak - Piotrowo, gdzie w części Priorytety, cele i zadania planu, w Priorytecie 1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego wsi, zadanie nr 4 o dotychczasowej nazwie "Urządzenie plenerowego miejsca spotkań dla mieszkańców„ zamieniono na zadanie o nazwie " Utworzenie plenerowego obiektu  rekreacyjno-wypoczynkowego". Jednocześnie w części Karty zadań planu w Rozdziale V. Priorytety, cele, zadania i karty zadań  Planu Odnowy Miejscowości  Osiniak-Piotrowo zmieniono nazwę i opis zadania nr 4 w ramach Priorytetu 1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrona dziedzictwa  kulturowego wsi.
b) Zmianie dotychczasowej treści Rozdziału VI. Harmonogram wdrażania planu wraz z kosztorysem (zł.), gdzie zadanie 4 noszące dotychczasowy tytuł "Urządzenie plenerowego miejsca spotkań dla mieszkańców"  zamieniono na zadanie o nazwie „Utworzenie plenerowego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego" . Jednocześnie w Rozdziale VI. Harmonogram wdrażania planu wraz z kosztorysem (zł.) zmieniono koszt i termin realizacji zadania.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 mar 2020 12:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 229 razy