BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/134/2019

z dnia: 25 września 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1, art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 161 m2, ozn. nr geodezyjnym 73/1, położonej w obr. geod. Wólka, gm. Ruciane-Nida, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00013652/3.

2. Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych nr geod. 77, 72/1, 78 położonej w obr. geod. Wólka, gm. Ruciane-Nida.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskeij


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 paź 2019 11:01
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 770 razy