BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/129/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 605 z późn. zm.), art. 6, art. 9, art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie”, dalej zwany „Zakładem” w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Gospodarki Komunalnej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem będzie Gmina Ruciane-Nida, dalej zwanej „Spółką”.

§2. Likwidacja zakończy się z dniem 31.12.2019 r.

§3. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki wniesiony zostanie wkład w postaci mienia Zakładu pozostałego po jego likwidacji. Gmina może wnosić na pokrycie kapitału zakładowego Spółki również wkłady pieniężne.

§4. Spółka będzie kontynuować działalność Zakładu. Szczegółowy przedmiot działalności Spółki zostanie określony przez Akt Założycielski Spółki.

§5. Pracownicy zlikwidowanego Zakładu stają się pracownikami Spółki na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 paź 2019 09:14
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 736 razy