BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/128/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

 

§1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida oraz granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida obowiązujący od dnia 1 września 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą  od 1 września 2019 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 paź 2019 08:50
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 772 razy