BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/125/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida, oznaczonej nr geodezyjnym 32/21 o powierzchni 0,0365 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00013642/0 na nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 23/14 o powierzchni 0,0101 ha, nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 23/16 o powierzchni 0,0008 ha, nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 34/5 o powierzchni 0,0013 ha, nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 32/16 o powierzchni 0,0238 ha oraz na nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida, oznaczoną nr geodezyjnym 32/19 o powierzchni 0,0005 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzona jest księga wieczysta nr OL1P/00013139/1.

2.Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty miedzy uczestnikami zamiany.

§2. Traci moc uchwała nr XI/97/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 30 paź 2019 07:50
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 681 razy