BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/115/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej osób uprawnionych do posiłku objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)  oraz uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 (MP poz. 1007) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. W związku z realizacją programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, w formie posiłków albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub w postaci produktów żywnościowych dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508   z póżn. zm.), a których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

§2. Traci moc Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Miejskiej Ruciuane-Nida z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej osób uprawnionych do posiłku objętych wieloletnim m rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2019 12:12
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 667 razy