BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/114/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 11 lit."b" ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Uchwala się Statut Gminy Ruciane-Nida stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Tracą moc:

- Uchwała Nr X/46/03 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz. U. W.W-M z 2003 r. Nr 114 poz.1521),

- Uchwała Nr XXII/62/2004 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz. U. W.W-M z 2004 r. Nr 125 poz.1588),

- Uchwała Nr VII/56/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz. U. W.W-M z 2007 r. Nr 13 poz.1173),

- Uchwała Nr X/82/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz. U. W.W-M z 2007 r. Nr 106 poz.1522),

- Uchwała Nr XLVIII/390/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Dz. U. W.W-M z 2017 r.  poz.4780).

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2019 12:02
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 918 razy