BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/113/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 z póżn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Rada Miejska Ruciane-Nida po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów zawartych w skardze na działanie organu wykonawczego - Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do odpowiedzi i przesłania skarżącej niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2019 11:33
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 711 razy