BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/112/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt.5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu w kwocie 13 000,00 zł (sł.: trzynaście tysięcy) na dofinansowanie zakupu instrumentarium do operacji laparoskopowych.

§2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Powiatem Piskim.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2019 11:10
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 658 razy