BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/111/2019

z dnia: 28 sierpnia 2019 r
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869) Rada Miejska Ruciane -Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 363.296,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2.Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 500.235,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3.Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 690.959,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4.Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 827.897,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów ogółem – 36.404.829,26 zł w tym:dochody majątkowe: 3.929.746,16 zł dochody bieżące: 32.475.083,10 zł

2.Plan wydatków ogółem – 39.879.964,98 zł w tym:wydatki majątkowe: 9.695.120,79 zł wydatki bieżące: 30.184.844,19 zł

§3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi 9.474.111,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie wynoszą 5.450.986,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§5. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§6. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 paź 2019 11:04
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 707 razy