BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/49/2019

z dnia: 30 stycznia 2019 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie za zaległości podatkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida w zamian za zaległości podatkowe lokalu mieszkalnego nr 23 położonego przy ul. Polnej 3 w Rucianem-Nidzie z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 61,10 m2 wraz z udziałem wielkości 6110/427800 części w gruncie ozn. nr geod. 206/17, o pow. 6053 m2 i częściach wspólnych budynku, dla którego w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta OL1P/00028251/0.

2. Różnica wartości nieruchomości i zaległości podatkowych uregulowana będzie w formie dopłaty miedzy uczestnikami zamiany.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczaca Rady Miejskiej


Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 kwi 2019 11:01
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 968 razy